Regulamin

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (w dalszej „OWH“) odnoszą się do wszystkich stosunków umownych powstałych pomiędzy WoodStudio.org, jako sprzedającym (w dalszej części jako „sprzedający“) i kupującym.

2. Strony umowy mogą zmienić, wykluczyć bądź uzupełnić niektóre postanowienia niniejszych OWH wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron, (np. w umowie kupna) przy czym pozostałe postanowienia OWH zachowują dla stron umowy swoją ważność.

II. Zamówienia

1. Zamówienia klientów przyjmowane są poprzez adres mailowy podany na stronie sprzedającego, na podstawie niewiążącej oferty publikowanej na stronie internetowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o potwierdzeniu zamówienia, także tylko jego części. Umowa kupna zostaje zawarta pomiędzy stronami z chwilą wysłania kupującemu drogą mailową potwierdzenia zamówienia oraz z chwilą wpłaty zaliczki (lub całości kwoty) na poczet wykonania umowy. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpływu na konto sprzedającego zaliczki. Za zmianę zamówienia nie uważa się uściślenia dokonanego na podstawie specyfikacji technicznej sprzedającego.

2. Panele wykonywane są tylko i wyłącznie na indywidualne zamówienia.

3. Sprzedającym jest:

Luma Marcelina Patro, Sękocin Nowy, ul. Sadowa 40, 05-090 Raszyn. NIP: 5342672834

Tel: 796 554 371

Email: biuro@woodstudio.org

III. Ceny i koszty montażu i wysyłki

Wszystkie ceny podawane zawierają podatek VAT. Podawane ceny zawierają koszty transportu. Koszty montażu nie są uwzględnione.

IV. Warunki dostawy

1. Panele wysyłamy na terenie Polski (bezpłatnie) oraz na terenie całej Europy (odpłatnie).

2. Panele produkowane są w przeciągu 15 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wpłaty zaliczki. Wysyłka na terenie Polski zajmuje ok. 2-5 dni a za granicę do 14 dni.

V. Zastrzeżenie prawa własności

1. Prawo własności do towaru przechodzi na kupującego dopiero z chwilą pełnego zapłacenia ceny kupna wg umowy kupna. Przyjmuje się, że zapłata została dokonana z chwilą wpłynięcia na konto sprzedającego. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz sprzedającego zostaje zachowane również przy sprzedaży przez kupującego osobie trzeciej i /lub jego ewentualnej dalszej obróbce przez kupującego i/lub osobę trzecią. Kupujący zobowiązuje się, że zapozna z tym swojego odbiorcę.

VI. Płatności

Jeśli w tekście zamówienia nie ustalono inaczej obowiązuje, że kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar przed jego odbiorem (w przypadku płatności bezgotówkowych decydującym jest dzień wpłynięcia kwoty na konto sprzedającego). Przy składaniu zamówienia wymagana jest płatność zaliczkowa w wysokości 30% całkowitej wartości zamówienia (lub płatność całkowita). Zaakceptowany termin dostawy liczony jest od wpłynięcia zaliczki bądź wpłaty na konto sprzedającego całej ceny zakupu, w przypadku ustalenia zapłaty za całą dostawę przed jej odbiorem.

VII. Reklamacje, gwarancja

1. Kupujący zobowiązany jest bezpośrednio po otrzymaniu skontrolować poprawność dostarczonych pozycji, ich kompletność i ewentualne widoczne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu. Wady stwierdzone po rozpakowaniu towaru kupujący musi natychmiast zgłosić sprzedającemu.

2. Prawa kupującego z tytułu wad towaru, w przypadku nie przedsiębiorców, wynikają z właściwych postanowień Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedający udziela na wszystkie swoje panele 24 miesięcznej gwarancji obejmującej braki produkcyjne, złamania i pęknięcia materiału oraz zachowanie funkcji produktu. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania produktów klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze drewna, gdyż jest to naturalną konsekwencją jego pochodzenia. Czynniki te nie mogą być podstawą do zgłaszania reklamacji.

4. Ze względu na charakter surowca panele mogą kurczyć się lub rozszerzać w skrajnych sytuacjach zmian wilgotności oraz temperatury pomieszczeń, w których są instalowane. Takich sytuacji gwarancja nie obejmuje (błędne użytkowanie produktu). Optymalne i zalecane warunki to: 20-22 stopnie C, 55-65% wilgotność powietrza. Znaczne obniżenie lub wzrost tych parametrów może powodować kurczenie lub rozszerzanie się drewna. Należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas okresów grzewczych oraz letnich.

5. Odpowiedzialność za wady nie powstaje wówczas, gdy towar był użytkowany niezgodnie z powyższym punktem. Odpowiedzialność za wady ani gwarancja nie odnosi się do zużycia towaru spowodowanego normalnym używaniem.

6. Drewno zmienia swoją objętość pod wpływem zmian wilgotności powietrza, co może prowadzić do wypaczeń, rys oraz niezgodności wymiarowych. Powierzchnie olejowane mogą mieć nierównomiernie wyglądać. Wyżej wymienione właściwości drewna nie stanowią o jego wadliwości i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i roszczeń względem produktu i producenta.

7. Panele dostarczone do klienta mogą mieć różną długość od nominalnej 120 cm. Zakres ten wynosi do 5 cm. Szerokość paneli wahać się może w przedziale do 4 mm. 

8. Panele mogą mieć nieregularnie błyszczącą powierzchnię (lub punktowo) patrząc pod światło. Wynikać to może z charakterystyki surowca jakim jest drewno oraz kolejnym procesom malowania.

9. Powierzchnia na której będą instalowane panele musi być przygotowana w sposób prawidłowy tj. zagruntowana, sucha, odpylona, odtłuszczona. Każdorazowo przy zamówieniu próbników lub paneli w przesyłce znajdować się będzie zestaw do przetestowania powierzchni. W przypadku negatywnego wyniku testu powierzchnię należy zeszlifować i zagruntować na nowo. 

10. W przypadku instalacji paneli w nowych budynkach, należy robić to NA SAMYM KOŃCU (zaleca się montaż nie wcześniej niż 3 miesiące od rozpoczęcia standardowego użytkowania budynku/mieszkania) procesu wykańczania, kiedy wilgoć jest stała, a powierzchnia instalacji w pełni sucha. Pozwoli to na uzyskanie pełni jakości mocowania pianki montażowej. Ściany potrafią oddawać wilgoć nawet przez kilka miesięcy od momentu zakończenia budowy. Drewniane Panele Ścienno Sufitowe są materiałem dekoracyjnym, nie budowlanym.

11. Panele mają kąt 90 stopni po docięciu (tolerancja 2 stopnie). 

12. Na krawędziach paneli mogą występować drobne strzępy ze względu na ich grubość. Proces docinania tak cienkich elementów może skutkować szarpaniem krawędzi.

 

VIII. Zwrot

Zwrot możliwy jest wyłącznie w przypadku, kiedy pianka montażowa nie została odbezpieczona od folii protekcyjnej (niebieska warstwa). W takim wypadku należy odesłać panele do siedziby firmy do 30 dni od momentu otrzymania przesyłki. Po sprawdzeniu ilości oraz jakości zostanie wykonany przelew z adekwatną ilością środków za materiał. Wartość ta obniżona będzie o 50% całości kwoty zwrotu. Wynika to z przepisów prawa mówiących o produktach przygotowywanych na indywidualne zamówienie, których standardowy zwrot nie obejmuje. 

W przypadku realizacji wariantów kolorystycznych których nie oferujemy (kolor na indywidualne zamówienie) procedura zwrotu oraz rekompensaty 50% nie obowiązuje.

IX. Infolinia

W przypadku pytań, skarg, reklamacji prosimy kontakt w dni robocze od 9-16 pod numerem +48 796 554 371, bądź emailem: biuro@woodstudio.org

Scroll to top